Foto: Mikael Hansson

07 apr, 2017

Kl 09:40

Fiskevårdstjänst har på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborgs miljöenhet nyligen färdigställt en åtgärdsprojektering i fyra värdefulla vattendrag i Ljusdals och Ovanåkers kommuner i Hälsingland. De berörda vattendragen är storälven Ljusnan (nedre Mellanljusnan), Ängerån, Voxnan och Västerhocklan.

Utefter kommunernas biotopkarteringsmaterial och våra egna inventeringar kom vi fram till att det krävs ett omfattande arbete för att reparera de skador som i första hand flottningen har åsamkat vattendragen. Sammantaget har Fiskevårdstjänst föreslagit åtgärder i 6,1 mil vattendrag uppdelat på 54 delsträckor varav alla utom en kräver omfattande maskinella insatser. Detta i form av främst återförsel av upplagd sten, öppnande av sidofåror/strandmiljöer, uppluckring av bottnar, samt iläggning av ved. Många av sträckorna kräver dessutom tillförsel av framkört material i form av grova block och grus för att återställas. Det klart största behovet och den största förbättringspotentialen bedöms finnas i den utpräglade skogsälven Voxnan där hela 36 sträckor fördelat på 3,6 mil vattendrag behöver åtgärdas. I uppdraget ingick även åtgärdsprojektering av fyra fiskvandringshinder i form av vägtrummor och dammar i Ängerån och Västerhocklan.

Huvudsyftet med projekteringen var för övrigt att skapa underlag för en ansökan om åtgärdsmedel från EU. Tanken är att Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Ljusdals och Ovanåkers kommuner på sikt ska få till stånd ett större restaureringsprojekt i de berörda vattendragen.

Klicka för att skifta bild.

  • Rensvallar som avskärmar naturliga sidofåror är ett vanligt problem i Voxnan, notera vallens storlek (Vinströmmen, foto: Anders Persson).
  • Rensvallar som avskärmar produktiva strandzoner (Ålkarsströmmen).
  • Misslyckat resultat från tidigare biotopvård då enbart de största blocken lagts ut i strömmen samtidigt som stora delar av den ursprungliga älvbredden är outnyttjad (Voxnan uppströms Voxnahed. Foto: Bertil Nääs).