03 mar, 2017

Kl 10:34

Sjön Tälningen, Alfta FVO i Ovanåkers kommun utgör ett mindre regleringsmagasin som har som syfte att utvinna vattenkraft i Ljusnan och Voxnan. Detta medför i och med den damm som finns i sjöutloppet att fiskvandringsmöjligheterna mellan Tälningen och den stora sjön Mållången är mycket begränsad, samt att det korta utloppsvattendraget Nedre Tälningsån har en störd flödesdynamik och periodvis mycket låga vattenföringar. Ett annat stort problem är att vattendraget är kraftigt påverkat av rensning mm i sviter från flottningsepoken. Med anledning av ovanstående har Fiskevårdstjänst på uppdrag av Ovanåkers kommun nyligen färdigställt en åtgärdsprojektering i syfte att utreda möjligheterna att lösa dessa problem.

Via elprovfisken i tre lokaler kom vi fram till att det finns en stam av öring i Nedre Tälningsån men att den är mycket svag. Mest oroväckande är att ensomriga individer tycks ha mycket svårt att överleva den första vintern i vattendraget vilket sannolikt beror på reglering. Att detta utgör en påverkan styrks även av att den rödlistade stensimpan nästan tycks vara utslagen. Vidare konstaterade vi genom biotopkartering att alla vattendragets strömmar är kraftigt rensade och att ån genom grävning av en rak flottningskanal, numera har två separata utlopp till sjön Mållången. Det allvarligaste problemet för fisk är ändå reglerdammen i Tälningen vilken enligt studien enbart fungerar för nedströmsvandring- förutom under vissa omständigheter då eventuellt öring kan simma uppströms.

Med tanke på förhållandena i dag så bedöms dock utvecklingspotentialen i berörda vatten vara stor även om det förutsätter omfattande arbeten. T.ex. föreslår vi att alla rensade strömmar- en sträcka på sammanlagt 500 m ska restaureras med bandgrävarmaskin. En fullständig återställning kräver även att söndersprängda strömmar kompenseras av utkörda grova block, samt att lekgrus tillförs i vissa områden.

Vad gäller Tälningsdammen så är en fiskväg inte helt lätt att skapa på grund av att sjöytan, på grund av reglering håller en varierande nivå under året. Något som enligt vårt förslag ska kunna lösas genom att man anlägger ett omlöp med vissa anpassningar. Dessa innefattar bl. a. en reglerbar intagslucka och särskilda förhållanden i bäckfåran, vilken baserat på den maximala fallhöjden 1,2 m behöver vara 60 m lång. Det förslag som vi utformat innebär därutöver att minimitappningen på 200 l/s sommarhalvår och 100 l/s vinterhalvår alltid ska gå i omlöpet (faunapassage), samt att detta biotopanpassas för i första hand öring.

Slutligen vill vi belysa att även om ovanstående åtgärder genomförs så kommer det inte att uppnås en god ekologisk status i berörda vatten innan 2021, vilket är vattenförvaltningens mål. Vi bedömer heller inte att det är möjligt att återfå en stam av vandrande, sjölevande öring vilken en gång har funnits i systemet. Det som krävs i båda dess fall är en förbättrad hydrologisk regim vilket vattenförvaltningen menar ska lösas via tillsyn och omprövning, men med tanke på att Tälningens reglermagasin redan i dag har en mycket låg energinytta och avkastning så är vår ståndpunkt att en avveckling bör övervägas. I och med detta så presenterar vi i förstudien även ett översiktligt förslag på en dammutrivning, vilken om den genomförs innebär en enkel, okomplicerad metod för att uppnå en god ekologisk status i Tälningen och Nedre Tälningsån.

Peter Hallgren

Klicka för att skifta bild.

  • Tälningsdammen är i och med bottentappning, ett i det närmaste definitivt vandringshinder för alla fiskarter.
  • Kraftigt rensat och kanaliserat parti av Nedre Tälningsån.
  • Ett av förhållandevis få öringyngel som fångades vid elprovfiske. Sannolikheten är stor att denna fisk inte kommer att överleva sin första vinter.