31 mar, 2019

Kl 12:58

Av de biotoprestaureringar som Fiskevårdstjänst genomförde under 2018 var ett höstarbete i Nedre Dalälven mest omfattande. Detta arbete vilket genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg och Gysingeforsarnas FVO innefattade fyra separata delområden runt Gysinge. Älven är där i samband med strömmande sträckor påtagligt flergrenad och högintressant för de stationära öring- och harrbestånden som lever där. I ett längre perspektiv kan området även aktualiseras för reproduktion av lax och havsöring vilket gör området ännu mer intressant.

Med anledning av ovanstående var vårt uppdrag att optimera strömmarna för lek- och uppväxt av laxartad fisk. I första hand genomfördes arbetet konventionellt med en större bandgrävare. Detta innebar förutom utläggning av begränsade mängder av upplagt material även tillförsel av döda träd, flytt av block och sten inom älvfåran, samt grävning och bottenluckring för att få fram finare material. I två områden tillförde vi dessutom block utifrån, samt i ett delområde även lekgrus till en volym på över 300 m3. Gruset lades främst i direkt från broar- men även via hjullastare och bandgrävare till andra sektioner av älven.

Det verkar för övrigt vara mycket på gång när det gäller framtida miljöförbättringar i nedre Dalälven och vi följer med spänning de arbeten som länsstyrelserna m.fl. gör för att uppnå detta.


2019-03-25 Peter Hallgren

Klicka för att skifta bild.

  • Lågt vattenstånd gjorde det möjligt att biotoprestaurera den breda Lisslen- strömmen.
  • Lisslen- strömmen innan åtgärd
  • Lisslen- strömmen efter åtgärd
  • Lekgrusutläggning i Sevedskvarn-området.
  • Borgaren- strömmen innan åtgärd.
  • Borgaren- strömmen efter åtgärd.