15 dec, 2019

Kl 17:34

Det har varit ett händelse- och variationsrikt 2019 för Fiskevårdstjänst. Ett särskilt intressant arbete utförde vi i Nedre Tälningsån i Ovanåkers kommun där 500 m vattendrag biotopvårdades- dels traditionellt med bandgrävare, men även genom helikopter för lekgrusutläggning. Denna restaurering är en del av det större och fortlöpande projektet ”I Hans Lidmans fotspår” som via stort lokalt engagemang (Anders Person och Christer Åsentorp, Edsbyn) nu drivs av Sportfiskarna.

Vad gäller andra fysiska restaureringsåtgärder har vi på uppdrag av Ockelbo kommun lett ett återställningsprojekt i Gopån där en damm rivits ut, vattenbiotoper restaurerats, samt en valvbågesbro anlagts. På uppdrag av Ovanåkers- och Ljusdals kommuner har vi i Västersjöån rivit ut en damm och biotoprestaurerat närliggande strömsträckor. Dessutom har vi på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg anlagt ett omlöp förbi en regleringsdamm i Gavleån.

Under 2019 färdigställdes också två större restaureringsplaner vilka behandlar Voxnans ARO i Ljusdals kommun, samt Skärjån i Söderhamns- och Gävle kommuner. Året har också innehållit musselinventeringar i en vindkraftspark, ett antal elprovfisken runtom i Gävleborg, bottenfaunaundersökningar, samt en förstudie inför en större dammutrivning i Silleboån. Därutöver har ett flertal andra, intressanta förstudier och projekteringar startats upp under året.

Den sista nyheten för nu är att det inom kort ska produceras en ny hemsida för Fiskevårdstjänst Peter Hallgren AB. Hänvisning till denna kommer att dyka upp här under våren!

Två restaureringsplaner som färdigställdes under året. 

2019-12-1 Peter Hallgren

Klicka för att skifta bild.

 • I Nedre Tälningsån tillfördes det i 100 ton lekgrus och småsten med helikopter i ett arbete som gjordes möjligt tack vare SMA Mineral och Scandair Helicopter AB.
 • Exempel på en färdig lekbädd för öring i Nedre Tälningsån.
 • I Nedre Tälningsån genomförde vi även mer konventionell biotoprestaurering med hjälp av bandgrävare.
 • En flottledsrensad, men tidigare försiktigt restaurerad sekvens av Nedre Tälningsån före våra åtgärder.
 • Samma sekvens efter biotoprestaurering där öppnande av isolerade strandzoner och tillförsel av träd var viktiga åtgärder.
 • En annan sekvens av Nedre Tälningsån där grovt material i hög grad saknades på grund av sprängning vid flottledsrensning.
 • Samma sekvens efter åtgärd där de bortsprängda strukturerna ersatts med grova block från ett närliggande hygge.
 • I Gopån skapades bland annat en fiskväg förbi en 3 m hög betongdamm i ett industriområde. Arbetet genomfördes tillsammans med SWEROCK AB.
 • Dammen i Gopån revs ut partiellt i kombination med omfattande botten- och vattenhöjande åtgärder nedströms. Som mest- direkt nedströms dammen har nivån höjts med 1,5 m.
 • Åtgärderna i Västersjöån inleddes redan vid det kanaliserade utloppet vid Västersjön. Foto: Anders Persson, inhyrd arbetsledare.
 • Samma del av Västersjöån efter åtgärd.
 • I Gavleån, vid Mackmyra byggde vi i samarbete med P-O Forsberg Gräv om ett litet, befintligt omlöp som i sitt utlopp nedströms regleringsdammen såg ut så här.
 • Samma omlöp, fast i motsatt vy efter åtgärd. Omlöpet som blev 100 m långt och betydligt större och variationsrikare än tidigare är nu fullt passerbart även för svagsimmande fiskarter.