23 jul, 2017

Kl 19:00

Fiskevårdstjänst har nyligen återställt vattenbiotopen i ett litet men ändå flottledspåverkat vattendrag i Hälsingland. Målart för denna restaurering är en mycket svag storöringstam som lever i den nedströmsliggande sjön och åtminstone sporadiskt har reproducerat sig i vattendraget. Att beståndet lever under hot styrks bl.a. av ett föregående elprovfiske där vi fångade mycket få öringungar i ån. Positivt vid undersökningen var dock att ett tidigare helt okänt bestånd av flodpärlmussla påträffades och kunde flyttas i säkerhet innan biotopvården påbörjades.

Speciellt med denna restaurering var att den har föregåtts av en antikvarisk bedömning avseende kvarlämningar efter flottningstiden, vilket medförde vissa restriktioner för arbetena i den påtagligt kanaliserade ån. T.ex. innebar detta att sektioner av stenade strandskoningar skulle lämnas intakta samt att en dammvall och rester av en flottningsdamm skulle bevaras i den ovanliggande sjön.

Arbetet med att återta åns forna form var ingen lätt uppgift trots hjälp av en 15-tons bandgrävare. Mängderna av stenmaterial som kom fram vid uppgrävning av strandkanterna var enorma vilket tyder på att vattendraget innan flottledsrensningen sannolikt mer eller mindre har runnit genom ett stenmorage. Tillsammans med kompletterande manuella biotopåtgärder samt tillförsel av 8 m2 lekgrus på utvalda platser så har förhållandena för öring och musselreproduktion förbättrats avsevärt i ett vattendrag som även i övrigt är betydligt mer levande.

Biotoprestaureringen var för övrigt ett samarbetsprojekt med Ovanåkers Kommun som är inne i en process med att ta fram en ny fiskevårdsplan. Stort tack riktas till dess projektledare Anders Persson och övrig personal som bl.a. hjälpte till med elprovfiske, musselinventering och manuell biotopvård.

2017-07-23 Peter Hallgren

Klicka för att skifta bild.

 • Karaktärsbild av Kalvsån innan åtgärd.
 • Samma sträcka efter/under restaurering.
 • Åsträcka innan åtgärd. De små blocken på botten kommer från biotopvård på 90-talet.
 • Uppgrävning av ursprungliga åfåran.
 • Tillförsel av lekgrus.
 • Finjustering av block och strukturer.
 • Färdig åfåra med ny lekbotten.
 • Kompletterande skydd och sträckan är klar.
 • Kanaliserad sekvens före åtgärd.
 • Samma sträcka efter åtgärd.
 • Yngre exemplar av flodpärlmussla från det berörda vattendraget.