20 dec, 2016

Kl 15:49

I det mytomspunna skogsområdet Ödmården i gränslandet mellan Hälsingland och Gästrikland, på väg mot sjön Lingan vid Lingbo i Ockelbo kommun rinner de övre delarna av Gopån, Hamrångeåns vattensystem. Under hösten 2016 har Fiskevårdstjänst på uppdrag- och med hjälp av ekolog Anna Hansson från Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning i Sandviken projekterat vattendraget inför åtgärder av fiskvandringshinder och biotopskador. I uppdraget ingick även en mindre utredning av öringbeståndet i ån.

Efter okulära studier visade det sig att Gopån i förhållande till sin storlek, och trots att flottning förekommit klarat sig relativt bra mot rensningsskador. Främst är det i åns nedre parti, vilket för övrigt är flergrenat som de stora skadorna finns även om två elfiskade lokaler gav goda resultat avseende öring och dess reproduktion. Efter jämförelser med historiska elprovfisken gjorde vi bedömningen att en nyligen återuppstartad kalkningsplan (av länsstyrelsen Gävleborg) i det försurningskänsliga avrinningsområdet har gett en snabb effekt på åtminstone fiskfaunan i Gopån. Vad värre är, påträffades ett stort antal konstgjorda vandringshinder varav tre är definitiva för alla fiskarter.

Slutsatsen blev att Gopån är ett vattendrag som så länge försurningsproblematiken hålls i schack, har en stor förbättringspotential avseende produktion av öring. Dock så kommer det att krävas stora åtgärder för att vattendraget ska kunna uppnå sin fulla potential. I första hand är det de tre definitiva vandringshindren vilka alla består av dammar som behöver åtgärdas, men det föreslås även åtgärder av sju andra vandringshinder, samt maskinella biotoprestaureringar längs sammanlagt 1, 3 km av Goåpån. Om föreslagna åtgärder sätts till verket kommer 14 km av vattendraget att vara fri för fiskvandring hela vägen från Lingan, upp till gränsen mot Bollnäs kommun och upp emot sjön Gopen. Bättre levnadsförhållanden för öring kommer i förlängningen även att innebära att den rödlistade arten flodpärlmussla vilken i dagsläget enbart tros finnas som äldre individer, kommer att få bättre förutsättningar för reproduktion- främst eftersom arten i sin första levnadsfas använder öring som värddjur. Sammantaget uppskattas en återställning av Gopån mellan Lingan och Bollnäs kommun kosta 2 255 000 kr exkl. moms.

2016-12-16 Peter Hallgren

Exempel på problem som behöver åtgärdas i Gopån:

  • En av förhållandevis få sträckor som är flottledsrensade och i behov av biotoprestaurering i Gopån.
  • En nyligen, enligt uppgift utan tillsånd uppförd damm som skapar ett definitivt vandringshinder för fisk vid ett tjärnutlopp. Utrivning i kombination med en naturlig sjötröskel och ett efterföljande strömstryk mm föreslås.
  • Skrämmande exempel på dåligt anlagda vägtrummor under en relativt nybruten skogsbilväg. Utredning angående verksamhetstillstånd, samt anläggning av en valvbågesbro föreslås.
  • En över 3 m hög betongdamm som skapar ett definitivt vandringshinder nära sjön Lingan. Utrivning i kombination med nedströms höjning av åbotten mm föreslås.