03 jul, 2016

Kl 14:03

Fiskevårdstjänst blev nyligen klar med en förstudie av en fiskväg förbi Bäckebo kraftverk i Ljusnans stora biflöde Sillerboån (Ljusdals kommun). Förbi kraftverket föreslår vi ett omlöp (faunapassage), som förutom som vandringsväg för förekommande arter även ska biotopanpassas för öring. Åtgärden gynnar även bl.a. utter, fåglar, harr samt de rödlistade arterna stensimpa och flodkräfta. Med en längd på hela 300 m erfar vi att fiskvägen kommer att bli Norrlands längsta.

Den aktör som initierat projektet, samt varit vår uppdragsgivare är anläggningsägaren Ljusdal Energi AB, vilka har ambitionen att utföra åtgärden redan nästa år. På lite längre sikt vill man dessutom skapa fri vandringsväg genom hela vattensystemet, upp till det stora regleringsmagasinet Hennansjön. Med detta föredömliga och ansvarstagande arbete går Ljusdal Energi i bräschen och visar andra i branchen att vattenkraft är möjlig att miljöanpassa till rimliga kostnader. Drivande i projektet är för övrigt även Ljusdals framåtsträvande Fiskevårdsområde genom Micke Färlin och Micke Hansson.

Ett stort och viktigt arbete som också bör hedras är det som görs av samorganisationen Älvräddarna med Christer Borg i spetsen. Självklart stödjer vi Älvräddarnas arbete och rekommenderar härmed en titt på deras mycket sevärda film, Kampen om älvarna.

Peter Hallgren